Ýaňy Gala

Derweze

Köneürgenç

Biz barada

“BN Tour” Türkmenistanda ýerleşýän öňdebaryjy syýahatçylyk agentligi bolup, içerki we halkara syýahatçylar üçin ajaýyp we ýatdan çykmajak syýahat tejribelerini üpjün etmekde ýöriteleşendir. Tejribeli hünärmenler we ýerli hünärmenler topary bilen “BN Tour” syýahat paketlerini, myhmanhanalary bron etmegi, ulag gatnawlaryny we aýratyn isleglere we gyzyklanmalara laýyklykda şahsylaşdyrylan ugurlary öz içine alýan köp sanly hyzmatlary hödürleýär.

Türkmenistanyň gadymy şäherlerini öwrenmek, Garagum çölüniň ajaýyp landşaftlaryny görmek ýa-da türkmen halkynyň baý medeniýetine we däp-dessurlaryna çümmek isleýän bolsaňyz, “BN Tour” ajaýyp syýahat tejribesine eýedir. Başdangeçirme gözleýänlerden başlap, medeni höwesjeňlere, ýeke-täk syýahatçylara, uly toparlara çenli, “BN Tour” Türkmenistanyň gözelligini we özüne çekijiligini açmak isleýän her dürli syýahatçyny özüne çekýär.

Üstünlige we müşderini kanagatlandyrmaga ygrarly bolmak bilen, “BN Tour” her bir müşderiniň syýahat tejribesiniň bökdençsiz, hezil we hakykatdanam ýatda galyjy bolmagyny üpjün etmäge çalyşýar. Onda näme üçin garaşmaly? Şu gün “BN Tour” bilen habarlaşyň we Türkmenistanda indiki ýatdan çykmajak syýahatyňyzy meýilleşdirip başlaň.

Hyzmatlarymyz

Özboluşly gyzyklanmalaryňyza we islegleriňize laýyk gelýän ýatdan çykmajak syýahat tejribelerini hödürlemäge bagyşlanýarys. Arzuwyňyzy meýilleşdirip başlamak üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň.

Gezelençleriň giň görnüşi

Uçuşlary, ulaglary we gezelençleri yzygiderli bron etmek üçin kömek edýäris

Ýokary hili hyzmat

Restoranlar, myhmanhanalary bronlamak üçin ekspert maslahatlarymyz

Gezelençleriň giň görnüşi

Ýatdan çykmajak we stressiz syýahaty üpjün etmek üçin başdan ahyryna çenli şahsylaşdyrylan hyzmat

Özüne çekiji syýahatlar

Dynç alyş paketlerinde we myhmanhanalarynda ýörite şertnamalar we arzanladyş şertleri

Tolgundyryjy ýerler

Ýöriteleşdirilen syýahat ugurlary, islegleriňize we býudjetiňize laýyk gelýär

24/7 Goldaw

24/7 islendik syýahat adatdan daşary ýagdaýlary ýa-da soraglary üçin müşderi goldawy